بیمه های طرف قرارداد

بیمه های که با کلینیک رسا قرار داد دارند به شرح زیر می باشند

 

بیمه دانا

بیمه ایران

بیمه معلم

بیمه نیرو های مسلح